Ett stabilt regelverk och konkurrens på lika villkor

Några av Fondbolagens förenings viktigaste roller är att bevaka lagstiftningsarbete med anknytning till fondbranschen samt att vara remissinstans i frågor med anknytning till verksamheten både nationellt och på EU-nivå.

Föreningen är kontaktorgan i förhållande till myndigheter och politiker, till exempel Finansinspektionen, Konsumentverket, Pensionsmyndigheten och Finansdepartementet.
Här på Fondbolagen.se hittar du bland annat föreningens remissvar och framställningar.

Kod och riktlinjer

Dessutom tar föreningen fram riktlinjer kring bland annat ägarutövande och rådgivning, information och marknadsföring av fonder.

I dokumentet "Svensk kod för fondbolag" samlas de överbryggande principer som ska prägla en sund fondverksamhet i Sverige.

UCITS

Den svenska lagstiftningen om fondverksamhet bygger till största delen på EU:s så kallade UCITS-direktiv. Mer om lagar och regelverk för fondverksamhet.

Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring

Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF, är en fristående nämnd som har till uppgift att följa upp att fondbolagen i sin information och marknadsföring följer de marknadsföringsregler som gäller, bland annat föreningens riktlinjer om rådgivning, information och marknadsföring. Såväl enskilda personer som företag och myndigheter med flera kan anmäla ärenden om fondbolags marknadsföring till nämnden. Nämnden kan också på eget initiativ uttala sig i principfrågor.

Skriv ut Tipsa om den här sidan