Fonders betydelse för privatpersoner, företag och samhälle

Fonder är viktiga för privatekonomin och ger spararna del av den globala tillväxten. Samtidigt bidrar sparandet till att finansiera företags investeringar och till den samhällsekonomiska tillväxten.

Fonder viktiga för privatekonomin

I stort sett alla svenskar har ett fondsparande. Utöver fonder i premiepensionen sparar åtta av tio svenskar i fonder.

Genom fonder kan privatpersoner enkelt få del i aktier och andra värdepapper över hela världen. Fonder innebär riskspridning mellan olika placeringar och regelbundet månadssparande ger riskspridning i tid. Att ha ett eget sparkapital ger både trygghet och frihet att kunna möta både väntade och oväntade utgifter. Det ger möjligheter till exempelvis egen insats till bostaden, att förstärka den egna pensionen och kanske att förverkliga en eller annan dröm. Fonder passar för långsiktigt sparande till pensionen och ger möjlighet till långsiktigt högre avkastning än ett sparkonto.

Därför sparar vi i fonder privat

Den totala fondförmögenheten i Sverige var 3 200 miljarder kronor vid ingången av 2016. Den består till allra största delen av hushållens sparande, i form av både privat sparande och kollektivt pensionssparande.

Fondförmögenhetens fördelning vid ingången av 2016

Spararna har fått en god värdeutveckling på sitt fondsparande. Under de senaste tio åren har aktiefonder gett bäst avkastning.

Värdeutveckling över tid för 100 kronor insatta i december år 2005

Fonder ger spararna del av global tillväxt

Genom att spara i fonder kan privatpersoner få del av, och bidra till, tillväxt i andra länder. På 1980-talet fanns det i princip bara aktiefonder inriktade på den svenska marknaden eftersom valutaregleringen försvårade ägandet av utländska aktier. Under årtiondet upphörde valutaregleringen gradvis och genom fonder blev det möjligt att investera utomlands. I dag är den största delen av kapitalet i aktiefonder placerat i globalfonder och i Sverigefonder, men en stor andel finns också i tillväxtmarknadsfonder.

Aktiefonder 1990-2015 - fler väljer globalfonder i dag

Fonder utgör en allt större del av hushållens sparande

Fondsparandets andel av hushållens finansiella förmögenhet, inklusive kollektivt sparande till pensionen, uppgick 1980 till mindre än en procent. Därefter har andelen stigit kraftigt och svarade 2015 för drygt trettio procent.

Hushållens sparande 1980 och 2015

Sparande finansierar företags investeringar

Sparkapital i fonder används för att finansiera företags investeringar. Företag behöver kapital för att kunna utvecklas.

Genom att ge ut aktier eller företagsobligationer möjliggörs investeringar som gör att bolagen kan satsa på innovation och utveckling för långsiktig lönsamhet.

Fonderna investerar i dessa aktier och företagsobligationer. Som ägare kan fondbolagen genom aktiv ägarstyrning bidra till företags utveckling. Aktiv ägarstyrning är en del i att skapa bästa möjliga avkastning till spararna utifrån fondens placeringsinriktning, risk och hållbarhetsprofil.

Fonder en viktig del av EU:s kapitalmarknadsunion

EU vill underlätta för företag att få tillgång till kapital för att utvecklas, och ser samtidigt stora utmaningar i Europa att finansiera infrastruktur. En stor del av företagens finansiering kommer i dag från banker.

Därför vill EU satsa på alternativa finansieringskällor för framförallt små och medelstora företag och har tagit initiativ till en kapitalmarknadsunion. Fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder kan därmed komma att spela en ännu större roll som förmedlare av kapital från sparare till företag. På så sätt medverkar branschen till att tillväxten i Europa utvecklas positivt.

Fondsparande har en allt större betydelse för våra framtida pensioner

Varannan nyfödd i Sverige i dag kan räkna med glädjen att få uppleva sin hundraårsdag. När en allt större del av befolkningen utgörs av äldre, ställs stora krav på pensionssystemet. Samtidigt ökar behovet av eget engagemang och ett kompletterande pensionssparande.

Fonder som sparform lämpar sig särskilt väl för långsiktigt sparande i premiebaserade pensionssystem. Anledningen är att placeringsinriktning och risknivå enkelt kan anpassas utifrån individuella önskemål och behov. Fonder erbjuder en möjlighet till placeringar på kapitalmarknaden och därmed en möjlighet att ta del av den riskpremie på aktiemarknaden, som bidrar till en långsiktigt högre tillväxt av pensionskapitalet.

Fondsparande är också fördelaktigt om man önskar flytta sitt pensionskapital.

Fonder finns i pensionssystemets alla delar

Fonder finns i pensionssystemets alla delar

I dag finns fonder som alternativ i pensionssystemets samtliga delar – i allmän pension via premiepensionen, för tjänstepension och vid privat pensionssparande. Fondsparande har en allt större betydelse för finansieringen av våra framtida pensioner. Under 2000-talet har den absoluta merparten av nysparandet i fonder gått till pensions- och försäkringsanknutet sparande.

Pensionssparandets andel av fondförmögenheten har som en följd ökat från ungefär en fjärdedel år 2000 till över hälften 2015.

Pensionssparandets andel av den totala fondförmögenheten

Premiepensionen en värdefull möjlighet

Centralt för premiepensionssystemet är möjligheten för individen att själv, utifrån egna preferenser och ekonomisk situation, bestämma över placeringarnas inriktning och risknivå.

I och med att pensionssparande för de allra flesta är ett mycket långsiktigt sparande, bör möjligheten finnas till en viss exponering mot aktiemarknaden.

Aktiefonder ger möjlighet att äga andelar i företag över hela världen och på så vis få del i den tillväxt som skapas, vilket sannolikt bidrar till långsiktigt högre pensionsnivåer. Tack vare de mycket stora rabatterna, ges spararna i premiepensionssystemet möjlighet att spara till pensionen i fonder, till låga avgifter.

Premiepensionen har visat fonders fördelar i ett långsiktigt pensionssparande

  • Värdeutvecklingen i premiepensionssystemet har sedan starten fram till och med 2015 trots flera finansiella kriser utvecklats bättre än inkomstpensionen, 6,4 procent jämfört med 2,8 procent i genomsnitt per år.
  • Drygt 98 procent av pensionsspararna hade vid ingången av 2016 en positiv värdeutveckling på sina premiepensionskonton. Få sparare finns i ytterligheter med mycket låg respektive mycket hög avkastning.
  • Spararna är intresserade. Över hälften av spararna har gjort ett eget val av fonder och dessa står för drygt 70 procent av det förvaltade kapitalet.
  • Sju av tio i åldersgruppen 18–42 år uppskattar möjligheten att kunna göra ett eget val till premiepensionen. Fyra av tio av spararna i 30-årsåldern har redan gjort ett eget val av fonder.
  • Fondavgiften i premiepensionssystemet uppgår i genomsnitt till 0,28 procent, efter att motsvarande två tredjedelar av bruttoavgiften rabatterats. Rabatterna är möjliga eftersom fondbolagen i premiepensionssystemet endast har en enda kund, nämligen Pensionsmyndigheten, som i sin tur står för all spararkontakt och administration.

Läs mer i föreningens rapport Mer fakta om premiepensionen

Privat pensionssparande behöver fortsätta stimuleras

Vid årsskiftet 2015/2016 slopades avdragsrätten för privatpensionssparande helt. Fondbolagens förening anser att behovet av att stimulera privat pensionssparande är fortsatt stort.

 

Läs vidare:

Mer fakta: Den svenska fondmarknadens utveckling

Mer fakta: Milstolparna som gjorde Sverige till världsmästare i fondsparande

Mer fakta: UCITS-fondernas historia

Skriv ut Tipsa om den här sidan