Principiella PM från Fondbolagens förening

Fondbolagens förening berör över tid en lång rad frågor som har stor betydelse för fond. Nedan finns en sammanställning av promemorior som föreningen har tagit fram under perioden 2009-2015 med en kort beskrivning av innehållet. Medlemsbolag kan beställa dessa promemorior kostnadsfritt från föreningen.

Innehållsförteckning:

1. Aktuellt om så kallade dolda indexfonder
2. Mätning och redovisning av koldioxidavtryck för fonder
3. Fondbolag som kontoförande institut
4. Nya flaggningsregler
5. Ny EU-förordning om penningmarknadsfonder
6. Analyskostnader
7. Beskattning av svenska fonders utländska investeringar
8. Tillämpningen av placeringsgränserna för värdepappersfonder och möjligheten att rätta tillfälliga överskridanden 
9. Investeringsfonder - skatteregler
10. Fondbolags tillämpning av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 
11. Overview of United States Securities Regulation for Investment Advisers
12. Användande av publicerat värdepappersindex ur immaterialrättsliga och konkurrensrättsliga perspektiv
13. Fondrelaterade frågeställningar med anledning av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) 
14. Förmedling av fondinvesteringar
15. Checklista: Årsberättelse och halvårsredogörelse för fonder

Aktuellt om så kallade dolda indexfonder

Mot bakgrund av diskussioner kring frågan om så kallade dolda indexfonder har föreningen upprättat ett PM med en kort sammanställning av Esmas arbete på området, processen som pågått i Norge om dolda indexfonder samt Finansinspektionens inställning hittills.

Promemorian har upprättats 2016 av Helene Wall, Fondbolagens förening.

Upp

Mätning och redovisning av koldioxidavtryck för fonder

Promemorian redogör för förutsättningar för att mäta och redovisa koldioxidavtryck för fonder.  Olika branschinitiativ som Carbon Disclosure Project (CDP), The Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) och Montreal Carbon Pledge beskrivs.  Aktuella regleringar på området tas upp, liksom ideella organisationer och forskning. I promemorian behandlas även exempel på mätning och redovisning. Bl. a. diskuteras olika tjänsteleverantörer på området som beräknar koldioxidutsläpp för portföljer. Exempel på sådana är Trucost, MSCI Research och South Pole Group. Promemorian tar även upp frågan om huruvida det är förenligt med förvaltarskyldigheten att ta klimathänsyn i förvaltningen, m.m.

Promemorian har upprättats 2015 av Emma Sjöström (ek. dr.), Nuwa AB.

Upp

Fondbolag som kontoförande institut

I lagrådsremissen ”Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument” den 4 juni 2015 föreslås ändringar i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bl.a. föreslås att fondbolag ska kunna antas som kontoförande institut för annans räkning samt registreras som förvaltare. Promemorian redogör kort för förslaget om fondbolag som kontoförande institut samt Euroclears roll i frågan.

Promemorian har upprättats 2015 av Helene Wall, Fondbolagens förening.

Upp

Nya flaggningsregler

Öppenhetsdirektivet (2004/109/EG) ändrades den 22 oktober vad gäller flaggningsregler. Skyldigheten att flagga har utökats till att omfatta fler kategorier av finansiella instrument, såsom kontantavräknade derivatinstrument. I lagrådsremissen ”Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav” den 28 maj 2015 föreslås hur dessa ändringar ska genomföras i svensk rätt. Promemorian beskriver kort förslagens betydelse för fondbolag.

Promemorian har upprättats 2015 av Helene Wall, Fondbolagens förening, och reviderats senast 2016.

Upp

Ny EU-förordning om penningmarknadsfonder

Kommissionen lade den 4 september 2013 fram ett förslag till en förordning om penningmarknadsfonder (Money Market Funds, MMFs). Syftet med regleringen är att göra penningmarknadsfonder mer motståndskraftiga för framtida finanskriser och därmed bevara marknadens stabilitet. I promemorian tas upp vad förslaget innebär avseende bl.a. vilka fonder som omfattas av förslaget, placeringsregler och riskspridning.

Promemorian har upprättats 2014 av Helene Wall, Fondbolagens förening.

Upp

Analyskostnader

I föreningen har diskuterats hantering av mäklararvoden som inkluderar såväl kostnad för exekvering som analys. Finansinspektionen har även givit sin syn på frågan. Promemorian behandlar kort vad som har hänt i frågan samt föreningens diskussioner kring olika modeller för att hantera kraven på särskiljning av kostnader för analys respektive exekvering. De modeller som promemorian redogör för är direktbetalningsmodellen, CSA (commission sharing agreement) och mäklararvode som inkluderar kostnad för analys.

Promemorian har upprättats 2014 av Helene Wall, Fondbolagens förening.

Upp

Beskattning av svenska fonders utländska investeringar

Skatteverket utfärdar sedan våren 2012 inte längre s.k. hemvistintyg för svenska investeringsfonder. I hemvistintyg har verket tidigare år intygat att fonderna har skattemässig hemvist i Sverige i den mening som avses i dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och andra länder. Promemorian redogör för rättsläget samt konsekvenser av att Skatteverket inte utfärdar hemvistintyg.

Promemorian har upprättats 2014 av Helene Wall, Fondbolagens förening.

Upp

Tillämpningen av placeringsgränserna för värdepappersfonder och möjligheten att rätta tillfälliga överskridanden

I promemorian diskuteras huruvida det är möjligt att ha placeringar i en värdepappersfond som motsvarar de placeringsgränser som anges i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder, eller om placeringar måste ske med marginal i förhållande till de gränser som anges så att dessa inte överskrids. Frågan är f.n. föremål för prövning i domstol.

Promemorian har upprättats 2013 av Helene Wall, Fondbolagens förening.

Upp

Investeringsfonder – skatteregler

I denna promemoria beskrivs de olika skatteregler som rör investeringsfonder. Inledningsvis beskrivs olika skatteregler för själva fonden och därefter de skatteregler som gäller för andelsägarna.

Fondbeskattningen har i grunden förändrats från 2012. Svenska fonder ska inte betala skatt på sina inkomster samtidigt som utländska fonder inte ska betala kupongskatt på utdelningar som de får från Sverige. Svenska fondandelsägare ska däremot betala inkomstskatt dels på en årlig schablonintäkt som beräknas på fondandelarnas värde vid ingången av året, dels på vinster och utdelningar på fondandelarna. Promemorian beskriver översiktligt de nya nu gällande reglerna för fonderna. Den tidigare upplagans beskrivning av äldre regler för beskattning på fondnivå har – efter viss uppdatering – i huvudsak behållits eftersom de reglerna ännu en viss tid kommer att ha stor betydelse för fonderna, vad avser beslut om utdelning, taxering m.m. 

Promemorian har upprättats 2012 av Cecilia Gunne och Daniel Starberg, Lindskog Malmström Advokatbyrå samt Mattias Fri, Svalner Skatt & Transaktion (avsnitt 6).

Upp

Fondbolags tillämpning av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1

Som en följd av Sveriges implementering av EU:s tredje penningtvättsdirektiv (2005/60/EG) och implementeringsdirektiv (2006/70/EG) trädde lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft den 15 mars 2009. I samband med detta antog FI nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, FFFS 2009:1, med ikraftträdande den 15 maj 2009.

Föreningen tog i samband med de ovan redovisade reglerna fram en första version av en promemoria om penningtvätt för fond. I anledning av förändringar, nyheter och utvecklingen i övrigt inom penningtvättsområdet finns nu en uppdaterad version 4 (november 2015) av promemorian vilken ersätter Fondbolagens förenings tidigare promemorior på penningtvättsområdet.

Syftet med promemorian är att utgöra ett stöd för fondbolag i den praktiska tillämpningen avseende vissa centrala delar i regelverket mot penningtvätt där det identifierats ett behov.

Promemorian har upprättats av Thomas Grahn, AML consulting.

Upp

Overview of United States Securities Regulation for Investment Advisers

The Swedish Investment Fund Association has asked for information about US securities regulation impacting Swedish investment advisers.

Specifically, the memorandum contains the following:

  • Section 1 – A summary of the US securities regulations which impact non-US investment advisers; including the Securities Act of 1933, the Securities Exchange Act of 1934, the Investment Advisers Act of 1940, and the Investment Company Act of 1940. This summary does not include the Commodities and Futures Commission, Financial Industry Regulatory Authority or specific state regulations.
  • Section 2 – Details regarding recent amendments to the Investment Advisers Act of 1940 due to the Dodd-Frank Act, which changes US investment adviser registration standards provided an investment adviser only has minimal US investors and/or minimal assets under management from the US and the level of look-through of client accounts to the ultimate investors needed.
  • Section 3 - Responses to specific questions:
    • What US rules would apply to a Swedish fund manager actively marketing its fund units in the US?
    • How would US rules affect a Swedish fund manager that is not actively marketing the fund units in the US, but whose fund units are sold to a US citizen visiting Sweden?
    • How would the rules affect a Swedish fund manager whose fund units are inherited by a US citizen or resident?

The memorandum has been produced 2011 by PricewaterhouseCoopers LLP.

Upp

Användande av publicerat värdepappersindex ur immaterialrättsliga och konkurrensrättsliga perspektiv

Svenska Fondhandlareföreningens och Fondbolagens förenings medlemmar verkar i en miljö som innebär bland annat att en fristående aktör beräknar och publicerar ett index som är en sammanställning av utvecklingen för de mest handlade värdepapperna på en viss marknadsplats. Flera värdepappersinstitut erbjuder sina kunder att investera i bland annat fonder vars utveckling och därmed kundernas rätt till utdelning kopplas till utvecklingen av nämnda index. Promemorian avser att utreda i vilken mån det finns utrymme enligt varumärkeslagen (1960:664) för ett svenskt värdepappersinstitut att i sin verksamhet referera till aktieindex med varumärkesskyddade namn.

Promemorian har upprättats 2010 av Ulf Isaksson och Olof Roos, Danowsky & Partners Advokatbyrå KB.

Upp

Fondrelaterade frågeställningar med anledning av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) 

 Den 1 november 2007 trädde en ny värdepapperslagstiftning i kraft i Sverige. Den nya lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVPM) omfattar inte fondbolagen direkt även om de bolag som har tillstånd att erbjuda diskretionär portföljförvaltning enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 1 kap 4 § omfattas av vissa av de nya reglerna. Fondbolagen berörs dock av MiFID1 i sin egenskap av aktörer på den finansiella marknaden. Denna promemoria tar upp några av de områden som fondbolagen bör känna till och vara särskilt uppmärksamma på. Promemorian, som uppdaterats senast 2009, återspeglar preliminära tolkningar och ståndpunkter från Fondbolagens Förening som arbetats fram bland annat i samarbete med föreningens MiFID-grupp. 

Promemorian har upprättats 2009 av Lena Falk och Eva Broms, Fondbolagens förening.

Upp

Förmedling av fondinvesteringar

Promemorian beskriver momskonsekvenser vid förmedling av fondandelar med fokus främst på om sådan förmedling ska anses vara momspliktig, men också omsättningslandsregler i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och hur momsen kan hanteras inom koncerner.

Promemorian har upprättats 2009 av Mattias Fri och Sara Andersson på Svalner, Skatt och Transaktion.

Upp

Checklista: Årsberättelse och halvårsredogörelse för värdepappersfonder, specialfonder och övriga alternativa investeringsfonder

Fondbolagens förenings checklista för att underlätta fondbolagens arbete med årsberättelser och halvårsredogörelser för fonder.

Uppdaterad 2017 av Fondbolagens förening.

Upp

Skriv ut Tipsa om den här sidan