Nytt vägledande uttalande från ENF: Fondnamn måste vara rättvisande

[2012-11-15] DETTA ÄR ETT PRESSMEDDELANDE FRÅN ENF. Fondnamn måste alltid vara vederhäftiga. För att undvika risken att fondsparare får fel signaler, måste namnet på en fond därför noga övervägas. Begrepp som ”absolutavkastande” bör exempelvis inte användas i ett fondnamn. Det är innebörden av ett nytt vägledande uttalande från Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF.

Fondbolag måste noga säkerställa att produktnamn och andra delar av marknadsföringen ger en rättvisande bild av en fond. Fondens namn är en viktig del av fondens marknadsföring och kan kommunicera fondens inriktning på ett sätt som har betydelse för hur en sparare agerar.

ENF utgår i sin bedömning ifrån det grundläggande krav på vederhäftighet som gäller för all marknadsföring av fonder och som framgår av de riktlinjer för information och marknadsföring av fonder som Fondbolagens förening tillsammans med Konsument-verket arbetat fram. Riktlinjerna innebär att kommersiella budskap till konsumenter måste ha fullgod täckning och inte får ge spararen felaktiga förväntningar.

ENF:s uttalande har initierats av Konsumentverket som begärt ett principiellt uttalande om användning av produktnamn. Verket exemplifierar i sin förfrågan med termerna ”absolutavkastande”, ”småbolag” och ”hjärt- lungfond”. ENF kommer kortfattat fram till följande:

  • Absolutavkastande. En term som är svår att förstå för den som inte är verksam inom fondbranschen och som kan ge intryck av att avkastning garanteras. Bör inte användas i ett fondnamn.
  • Småbolag/”small cap”. Många fonder som betecknas som småbolagsfonder investerar i företag med betydande börsvärde, vilket gör att begreppet i många fall kan skapa en felaktig bild hos spararna. Fondbolaget bör därför förtydliga i faktablad och marknadsföring vilka placeringar som finns tillgängliga för fonden. ENF efterlyser också en terminologi som bättre motsvarar konsumenternas förväntansbild, nationellt och internationellt.
  • Hjärt- lungfond. I det specifika exemplet har fonden anknytning till insamlingsorganisationen, varför namnet inte är missvisande.

Finansinspektionen, Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Sveriges Konsumenter har, liksom berörda fondbolag, fått möjlighet att yttra sig inför ENF:s bedömning.

Om Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF

Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) är en oberoende nämnd med syfte att följa upp att fondbolagen i sin information och marknadsföring beaktar de regler som gäller, bland annat Fondbolagens förenings riktlinje för fondbolagens informationsgivning och marknadsföring med mera av fonder. Nämnden kan på eget initiativ uttala sig i principfrågor. Dessutom kan såväl enskilda personer som företag och myndigheter med flera anmäla ärenden till nämnden. Mer om nämnden finns här.

Läs hela ENF:s vägledande uttalande här.

För frågor eller kommentarer, kontakta:

Axel Edling, ordförande i Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF
0730 - 63 26 27

Lena Falk, sekreterare i ENF och biträdande chefsjurist på Fondbolagens förening
08-506 988 09  /  070 – 622 16 22, lena.falk@fondbolagen.se

Skriv ut Tipsa om den här sidan