Fondernas hållbarhetsinformation bör hållas samlad

[2018-08-09] Vid årsskiftet infördes lagkrav på att fondbolag ska lämna information om hur fonderna arbetar med hållbarhet. En uppföljning av hållbarhetsarbetet ska också redovisas. Fondbolagens förening anser att beskrivningen av hållbarhetsarbetets inriktning och dess uppföljning bör hållas samlad för att ge spararen en bättre överblick. För att förtydliga detta krävs en ändring i lagen.

Genom en ändring av lagen (2004:46) om värdepappersfonder, som trädde i kraft den 1 januari 2018, infördes krav på att fondbolag ska lämna information om en fonds förvaltning med avseende på hållbarhet.

Av 4 kap. 24 § andra och tredje styckena LVF framgår att information om vilka hållbarhetsaspekter som beaktas och vilka metoder som används ska lämnas i fondens informationsbroschyr och i årsberättelsen. En uppföljning av hållbarhetsarbetet ska redovisas i fondens årsberättelse eller i en separat rapport.

I stället för att redovisa uppföljningen i årsberättelsen får informationen lämnas i en separat rapport. Av lagens ordalydelse följer dock att det endast är uppföljningen som får redovisas i den separata rapporten, medan informationen om vilka hållbarhetsaspekter som beaktas och vilka metoder som används för hållbarhetsarbetet ska redovisas i årsberättelsen. Det innebär att i de fall en separat rapport används för uppföljningen, så behöver den inte innehålla informationen om fondbolagets åtaganden. Den informationen, som i egentlig mening utgör förköpsinformation, kommer i stället att få redovisas separat i årsberättelsen utan någon sådan uppföljning som kännetecknar en årsberättelse. Detta anser föreningen vara en stor brist, vilket har framförts i en framställning till Finansdepartementet.

Läs hela framställningen här. 

Skriv ut Tipsa om den här sidan