Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Följande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande gäller för föreningens medlemsföretag. I fondbolagens förvaltaruppdrag ingår att på andelsägarnas uppdrag företräda fonderna i ägarfrågor i syfte att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse. Det innebär bästa möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning och risk samt till i förekommande fall särskilda kriterier som fastställts för fonden.

Bolagsstyrning handlar om roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och före­tagsledning. Ägarutövande berör främst förhållandet mellan ett företags ägare och dess styrelse och kan definieras som ägarnas sätt att utöva påverkan och kontroll. Riktlin­jerna för ägarutövande begränsas till fondbolagens roll och ansvar som ägarrepresen­tanter för fondandelsägarnas.

Läs hela riktlinjen genom att följa länken till höger.

Skriv ut Tipsa om den här sidan